pl
KPRF Law Office

Zespół

Partnerzy
Prawnicy
Administracja
Współpraca

Aleksandra Strześniewska

Właścicielka HR EFFECTS, zewnętrzny konsultant HR, coach i ekspert w zakresie procesów personalnych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, laureatka konkursu Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR i certyfikowany trener IBD Business School. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. usprawniając procesy w 400-osobowej firmie produkcyjno – handlowej, także te związane z przejmowaniem kolejnych zakładów produkcyjnych. Prowadziła również szkolenia w zakresie rozwoju organizacji i zarządzania procesami oraz wspierała menadżerów średniego i wysokiego szczebla w rozwoju kompetencji mentoringowych i cochingowych. Na stałe współpracuje z Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, gdzie wykłada Psychologię Biznesu i Zarządzanie Projektami na kilku kierunkach studiów podyplomowych. Dla KPRF Law Office opracowuje procesy rekrutacyjne oraz wspiera wdrożenie kompleksowej polityki personalnej i organizacyjnej kancelarii.

Stefan Juszczak

Stefan Juszczak - a business partner in KPRF Law Office, an acknowledged expert in the area of the commercial real estate market. He is a specialist in commercialization and re-commercialization of areas in shopping centers and negotiating commercial lease agreements, particularly those concerning renegotiation of rent in the case of unprofitable showrooms. He also handles selection of proper areas for new shopping centers. For over 20 years he has worked in the Eastbridge holding which then was converted into a listed company NFI S.A. EMF. He was directly responsible for the development of the multimedia chain EMIPK in Poland and Ukraine, also as the member of the Empik Cafe management board. He gained his experience as Operations Director and since 2001 he contributed to the formation of the development segment of EMPIK. He was directly responsible for establishing all EMPIK stores until 2011. Between 2007 and 2010 he was also responsible for the development of EMPIK and SMYK in Ukraine. Presently he offers his advice to such brands as Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe and Superpharm.

Stefan Juszczak

Założyciel Property Solution, partner biznesowy KPRF Law Office, uznany ekspert w dziedzinie rynku powierzchni komercyjnych. Specjalista w zakresie komercjalizacji i rekomercjalizacji powierzchni w galeriach i centrach handlowych, jak również w prowadzeniu negocjacji umów najmu komercyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem renegocjacji czynszów w niedochodowych salonach sprzedaży. Zajmuje się także doborem odpowiednich miejsc pod nowe galerie handlowe. Przez ponad 20 lat pracował w holdingu Eastbridge, który następnie przekształcił się w firmę giełdową NFI S.A. EMF. Był bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój multimedialnej sieci EMPIK w Polsce i na Ukrainie, również jako członek zarządu Empik Cafe. Doświadczenie zdobywał jako Dyrektor Operacyjny, a od 2001 roku współtworzył Pion Rozwoju Empik i był bezpośrednio odpowiedzialny za realizację i otwarcie wszystkich salonów EMPIK do roku 2011 r. W latach 2007-2010 odpowiedzialny również za rozwój EMPIK i SMYK na Ukrainie. Obecnie doradza takim markom jak Próchnik, Księgarnia Autorska, Maxizoo, FreezeMe i Superpharm

Joanna Marjańska

Legal Counsel, a graduate of the Law and Administration Department at the University in Warsaw. In KPRF Law Office She is responsible for handling transactions related to commercial space renting with an emphasis on viewing and negotiating lease contracts for Clients of the Law Office. She specializes in economic law, in particular commercial and civil law, real estate law, as well as in conducting court cases in those fields. In July 2010, she joined K|P|R|F Law Office, where from the very beginning she has been handling lease contracts from the legal perspective and providing corporate services for companies. As an in-house lawyer, she was dealing with viewing lease contracts for IKEA, Żabka Polska Sp. z o.o. for the convenience-type of Żabka and Freshmarket store networks.

Mariusz Stanik

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych oraz prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego, w tym bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz procesów transformacyjnych spółek. W KPRF Law Office odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z obsługą korporacyjną. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych w Warszawie. Od 2007 roku asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UKSW. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych w krajowej prasie prawniczej.

Aneta Jużak

A legal counsel, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University in Białystok. She has completed her legal counsel training in the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw. In KPRF Law Office, she is engaged in particular in representing economic entities and natural persons in court cases, especially cases referring to real estate as well as insurance and economic law. She specializes in civil and economic law, with a particular consideration of claiming damages for losses suffered by entrepreneurs as a result of professional misconducts. Additionally, she enjoys experience in the field of real estate law, commercial agreements, labor law as well as civil and enforcement proceedings. Moreover, she enjoys many years of practice in the field of extrajudicial dispute resolution methods.

Joanna Marjańska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę procesów komercjalizacji powierzchni handlowych, ze szczególnym naciskiem opiniowanie i negocjowanie umów najmu w galeriach i centrach handlowych, retail parkach i powierzchniach biurowych.Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie handlowym i prawie nieruchomości, prowadzi również postępowania sądowe w zakresie zobowiązań wynikających z umów. Jako in-house zajmowała się opiniowaniem umów najmu m.in. dla IKEA oraz dla sieci sklepów typu convenience Żabka oraz Freshmarket

Mariusz Stanik

Mariusz Stanik - Advocate, doctor of law, assistant in the Department of Private Commercial Law at the Faculty of Law and Administration of the Cardinal Stefan Wyszyński University. Co-author of the commentary to the Code of Commercial Companies. Expert on investment contracts, M&A, project finance and corporate law, as well as the implementation of R&D projects. On a daily basis, he advises investors, venture capital funds and the founders of the startups. He has extensive experience in the field of commercial law, drafting and negotiating contracts and agreements, including the current service for business entities and transformation processes of companies.

Aneta Jużak

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W KPRF Law Office zajmuje się w szczególności reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach sądowych, zwłaszcza dotyczących nieruchomości oraz prawa ubezpieczeniowego i gospodarczego. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń o odszkodowania za straty poniesione przez przedsiębiorców w wyniku działań na szkodę firmy. Posiada doświadczenie także w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, umów handlowych, prawa pracy oraz postępowania cywilnego i egzekucyjnego. Ponadto dysponuje wieloletnią praktyką w zakresie pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

Aleksandra Zarosa

Legal Counsel at the District Chamber of Legal Advisers in Olsztyn.Specializes in providing ongoing legal service of entrepreneurs, including mainly developers, investors and retail chains. In her present work she focuses on service and cooperation with commercial real estate developers, especially investors, contractors, subcontractors, tenants and large area tenants. She advises on real estate sales transactions, long-term lease agreements, assesses contractual risks, and conducts investigations related to the rights and obligations arising from contracts.

Magdalena Rafalska

Attorney-at-Law, graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw, the School of Italian Law and European Law, conducted by the Law and Administration Department at the University of Warsaw as well as the Universities of Catania, Naples and Milan. In April 2011, she took part in the international conference of “National Model United Nations” (NMUNS) in New York.  She specializes in the field of civil and economic law, in particular in negotiating contracts for leasing shopping centers on the territory of the whole Poland as well as asserting rights stemming from the lease relationship. She represents economic entities in court and arbitration proceedings. With her second specialization in consumer law, she advises Clients with regard to drawing up model contracts, in particular with regard to regulations and General Terms as well as in all matters in dispute in entrepreneur – consumer relations and vice versa. Additionally, she handles also ongoing corporate services for entities. She works in Polish and English.

Aleksandra Zarosa

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Z zamiłowania cywilistka, specjalizująca się w prawie kontraktowym i gospodarczym. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym głównie podmiotów realizujących inwestycje budowlane oraz działających w branży retail. Ostatnie lata jej kariery to nacisk na obsługę i współpracę z podmiotami funkcjonującymi na rynku nieruchomości komercyjnych, w szczególności z inwestorami, wykonawcami, podwykonawcami, wynajmującymi i najemcami wielkopowierzchniowymi. Reprezentowała Klientów i doradzała przy transakcjach sprzedaży, umowach najmu długoterminowego, oceniała ryzyka kontraktowe oraz prowadziła sprawy związane z dochodzeniem praw i obowiązków wynikających z zawartych umów. W KPRF Law Office zapewnia wsparcie Klientom obecnym na rynku retail oraz nieruchomości komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem galerii handlowych tworząc, opiniując i negocjując umowy najmu, a także opracowując i wdrażając strategie prowadzenia sporów zarówno na drodze sądowej i pozasądowej.

Anna Zejdler-Winiarska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Oviedo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa spółek i stałej obsługi podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, także z zakresu ecommerce, ochrony danych osobowych i w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Na rzecz Klientów KPRF Law Office prowadzi sprawy korporacyjne, handlowe, gospodarcze i cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości i dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Uczestniczyła w projektach związanych z oceną zgodności regulaminów i wzorów umów z prawem pracy i prawem konsumenckim. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań sądowych oraz przed organami administracji. W ramach obsługi prawnej uczestniczy w negocjacjach handlowych, sporządza opinie prawne i reprezentuje podmioty w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Piotr Kolanowski

A legal counsel, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, partner of the KPRF Law Office. He specializes in cases in the field of economic law, industrial property law and commercial law with a special emphasis on running court cases. He has gained his experience in renowned law offices of Warsaw. In 2008, he established one of the most effectively developing compensation law offices. In KPRF Law Office, he handles in particular legal services for companies and entrepreneurs, negotiating agreements and commercial contracts, he participates in projects regarding M&A, due diligence and examination of the legal status of real estate. Additionally, he represent Clients in relation to the investment preparation and implementation, he has conducted several hundred court proceedings. He works in Polish and English.

Anna Zejdler-Winiarska

Attorney, graduated from the Faculty of Law and Administration at Warsaw University and the Faculty of Law of the University of Oviedo. She has extensive experience in corporate law and constant maintenance businesses. Anna specializes in comprehensive legal services for entreprenuers, also in the area of e-commerce, personal data protection, including requirements of the European Union in the field of personal data security (RODO). For the benefit of Clients KPRF Law Office manages the corporate, commercial, economic and civil law, with particular emphasis on real estate law and redress under the warranty.She has participated in projects related to the assessment of compliance regulations and model contracts with labor law and consumer law. As part of the legal services she is involved in trade negotiations, creating legal opinions and represents parties in court and administrative proceedings.

Małgorzata Lesiecka-Wygonik

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Doradztwo Podatkowe. Posiada 20-letnie wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym z branży motoryzacyjnej, elektromaszynowej i budowlanej, sektora bankowego, jednostek sektora finansów publicznych oraz obsługi prawnej projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym obsłudze prawnej organów spółek oraz procesów podwyższenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych, emisji akcji, przekształceń spółek. Brała udział w świadczeniu usług doradztwa prawnego w procesie wprowadzenia spółki kapitałowej na giełdę oraz publicznej ofercie akcji. Pracowała m.in. na rzecz branży przemysłowej, budowlanej i produkcji żywności. W ramach praktyki zajmuje się również obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, którym doradza w zakresie prawa finansów publicznych, zamówień publicznych, prowadzenia i organizowania działalności kulturalnej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Magdalena Rafalska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego, prowadzonej przez WPiA UW oraz Uniwersytet w Catanii, Neapolu i Mediolanie. W kwietniu 2011 roku uczestniczka międzynarodowej konferencji „National Model United Nations” (NMUNS) w Nowym Jorku. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w negocjowaniu umów najmów centrach handlowych na terenie całej Polski oraz w dochodzeniu praw ze stosunku najmu. Reprezentuje podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W ramach drugiej specjalizacji w prawie konsumenckim,doradza Klientom przy tworzeniu wzorców umownych, w szczególności regulaminów i OWU oraz we wszelkich sprawach spornych w relacjach przedsiębiorca – konsument i odwrotnie. Zajmuje się także bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Rafał Gutowski

Advocate, specialist in criminal law. Graduated from Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies in European Law. Member of the Faculty of Discipline of the Mazovian Football Association. He specializes in civil, criminal and sports law (with special regard to disciplinary proceedings) and issues of broadly understood administrative and self-government law. He gained professional experience at the Warsaw District Prosecutor's Office, the Ombudsman's Office, the Warsaw District Court, the Office of the Polish Accreditation Commission, as well as boutique law firms, representing clients before law enforcement and courts in all instances. He also taught classes in administrative law at the Higher School of Management in Warsaw. In the KPRF Law Office is responsible for legal services and representation in criminal, penal, criminal and economic cases and in the field of sports, family and caring law.

Ilona Świderska-Ćwik

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prowadzeniu postepowań sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę Klientów z zagadnień prawa procesowego, obsługi korporacyjnej i prawa podatkowego, a także zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych roszczeń o odszkodowania majątkowe. Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku Inspektora Urzędu Skarbowego oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii odszkodowawczych.

Ilona Świderska-Ćwik

Legal Counsel at the District Chamber of Legal Counsels in Warsaw, a graduate of the Faculty of Law at the University in Białystok. She specializes in running court and arbitration proceedings, with a special emphasis on mediation and amicable settlement of disputes. In KPRF Law Office, she is responsible for servicing Clients with regard to aspects of procedural law, corporate services and tax law, as well as settlement of complicated claims for property damages. She has gained her experience working at the post of the Tax Office Inspector as well as in one of the leading Polish insurance claim law offices.

Rafał Fabisiak

Rafał Fabisiak – LL.M., Legal Counsel, Restructuring Advisor, Partner in KPRF Law Office, Head of Retail Department.Rafał specializes in commercial real estate, with a particular focus on commercial premises and shopping centers. His broad experience also includes corporate affairs, in particular merger transactions and drafting untypical contracts. He also runs critical litigation cases, as well as acts as specialist and ad-hoc manager in crisis situations.In previous years he held the position of Managing Director in diva Poland sp. z o.o. (retailer with 25 stores in Poland) and was responsible for operational activities and development of the diva brand in Central and Eastern Europe. From 2011 to 2013 he was a management board member of the Polish Council of Shopping Centers and co-author of the Code of Best Practice in commercial lease agreements.He provided legal support and worked with the ALSHAYA group, a franchisee of fashion and cosmetic brands, representing such brands as THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP, DOROTHY PERKINS and M.A.C. in this region. He also worked for the NFI EMF S.A. group, owner of the brands SMYK and EMPIK, as well as master franchisee of inter alia ALDO, ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA, where his responsibility was to negotiate lease agreements in shopping malls and high street locations, as well as providing advice in real estate matters and transactions in Poland, Germany, and in the Ukraine.In recent years he worked closely with Cushman & Wakefield, Apsys Polska S.A., Ballmain, Colliers, Knight Frank and was responsible for handling legal affairs in chosen projects from their asset management portfolio.Lease agreements negotiated and concluded with his participation cover a total area of several hundreds of thousands square meters.

Katarzyna Marczuk

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w obszarze prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Brała udział w kompleksowych projektach związanych z obrotem nieruchomościami. Jako prawnik in-house zdobyła doświadczenie w dziedzinie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem negocjowania, projektowania i opiniowania umów licencyjnych i wdrożeniowych systemów informatycznych. W KPRF Law Office świadczy wsparcie na rzecz Klientów w szczególności w zakresie spraw cywilnych, handlowych oraz bieżących spraw korporacyjnych.

Katarzyna Marczuk

Attorney-at-Law, Graduate from the Faculty of Law at the Koźmiński University. She specializes in providing ongoing legal support for entrepreneurs, in particular in area of civil, corporate and commercial law. She took part in comprehensive real estate trading projects. As an in-house lawyer she gained extensive experience in the area of intellectual property law, in particular in negotiating, drafting and revising software license and implementation agreements. In KPRF Law Office she advises Clients specifically, but without limitation, with regard to the civil, commercial and ongoing corporate matters.

Agata Toporkiewicz

Trainee attorney at the District Board of Attorneys in Warsaw. She completed with honors the Faculty of Law and Administration at the Maria Curie - Skłodowska University in Lublin, several times rewarded with the scholarship of the Rector for best students of the University. During her studies she was working as a volunteer at the University Student Law Counsel Office. She has gained her experience in law offices in Lublin and public institutions (the Ministry of Finance, the District Prosecutor’s Office in Garwolin). Member of the Team for Monitoring Student –University Agreements of the Polish Students Parliament. In KPRF Law Office, she is responsible for handling court cases, civil law matters and proceedings regarding intellectual property.

Rafał Gutowski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego. Ukończył jednolite prawnicze studia magisterskie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Członek Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i sportowym (ze szczególnym uwzględnieniem postępowań dyscyplinarnych) oraz zagadnieniami szeroko pojętego prawa administracyjno-samorządowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, warszawskim Sądzie Okręgowym, Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także butikowych kancelariach adwokackich, reprezentując klientów przed organami ścigania i sądami we wszystkich instancjach. Prowadził także zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W KPRF Law Office odpowiada za obsługę prawną i zastępstwo procesowe w sprawach karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz z zakresu prawa sportowego, rodzinnego i opiekuńczego.

Marek Magdziarz

Graduate of the Law and Administration Department at the University of Warsaw and Center for American Legal Studies University of Florida Levin College of Law. He specializes in civil law, commercial law and labor law. In KPRF Law Office, he handles cases in the field of civil law, corporate services, IT and new technologies as well as pre-judicial seeking redress from insurance companies with regard to damage to property. He demonstrates a fluent command of English

Marcin Mroziński

Graduate from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, during studies also attended the summer school in Bonn. Interested in the civil procedure and broadly understood commercial law. At the KPRF Law Office participates in ongoing customer service projects.

Małgorzata Kociuba

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w obsłudze prawnej branży deweloperskiej, m.in. w zakresie procesów inwestycyjnych, badania stanu prawnego nieruchomości, wsparcia procesów realizacji i komercjalizacji obiektów oraz negocjacji umów. Realizowała przekształcenia prawne, osobowe i kapitałowe podmiotów gospodarczych, a także świadczyła doradztwo zakresie prawa e-commerce i nowych technologii.Reprezentuje klientów w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz w sprawach administracyjnych przed sądami administracyjnymi.

Agata Toporkiewicz

Aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kilkukrotnie nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS. Podczas studiów działała jako wolontariusz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych w Lublinie oraz instytucjach publicznych (Ministerstwo Finansów, Prokuratura Rejonowa w Garwolinie). Członek zespołu ds. monitoringu umów student-uczelnia Parlamentu Studentów RP. W KPRF Law Office odpowiedzialna za obsługę spraw sądowych, prawo cywilne i postępowania dot. własności intelektualnej.

Rafał Fabisiak

Partner, Radca Prawny. Kieruje pracą Departamentu Nieruchomości. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł LL.M. Central European University w zakresie międzynarodowego prawa handlowego. Specjalizuje się w skomplikowanych postępowaniach sądowych, przeprowadza procesy upadłościowe i likwidacje spółek. Jest też wykładowcą z zakresu tworzenia umów najmu i ich negocjowania. W codziennej pracy świadczy na rzecz klientów usługi z zakresu doradztwa prawno-biznesowego. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki diva Poland sp. z o.o., był odpowiedzialny za działalność operacyjną i rozwój marki diva w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.  W latach 2011 – 2013 był członkiem zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych, współtwórcą Kodeksu Dobrych Praktyk w umowach najmu. Pracował również między innymi z grupą Alshaya w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (franczyzobiorcą marek odzieżowych i kosmetycznych THE BODY SHOP, MOTHERCARE, NEXT, TOP SHOP, M.A.C. i innych) oraz dla NFI Empik Media & Fashion S.A. - właściciela marek SMYK i EMPIK oraz franczyzobiorcy takich marek jak ESPRIT, HUGO BOSS, MANGO, MEXX, NEW LOOK, PEACOCKS, ZARA) przy negocjowaniu umów najmu w centrach handlowych oraz doradztwie w zakresie kwestii związanych z nieruchomościami i transakcjami ich dotyczącymi w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. Wynegocjowane i zawarte z jego udziałem umowy najmu obejmują powierzchnię przeszło 200.000 metrów kwadratowych.

Martyna Kulikowska

Junior lawyer, student of the 5th year of Law at the University of Warsaw. She gained her first experience at the District Court for the Capital City of Warsaw. In the KPRF Law Office she supports the Corporate Department. She is responsible for pre-litigation proceedings, participates in ongoing judicial and enfocement proceedings, supports the legal team in day-to-day legal services, prepares dokument projects, applications, legal opinions, writings and legal researches. Interested in commercial and trade law.

Paweł Szulc

Paweł Szulc – aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz rodzinnym. W KPRF Law Office odpowiada za projekty związane z obsługą procesu najmu komercyjnego, prowadzi negocjacje oraz zapewnia proces komercjalizacji, a także wspiera Klientów kancelarii w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej.

Marek Magdziarz

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Legal Studies University of Florida Levin College of Law. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie pracy. W KPRF Law Office zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, obsługi korporacyjnej, IT i nowych technologii oraz przedsądowym dochodzeniem roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych z zakresu szkód majątkowych. Włada biegle językiem angielskim

Piotr Kolanowski

Partner, Radca prawny, Doradca Restrukturyzacyjny. Kieruje pracą Departamentu Korporacyjnego KPRF Law Office. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej i prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia spraw sądowych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych warszawskich kancelariach. W 2008 roku założył jedną z najprężniej rozwijających się firm w branży kancelarii odszkodowawczych. W KPRF Law Office zajmuje się w szczególności obsługą prawną spółek i funduszy inwestycyjnych, zabezpieczaniem praw i obowiązków wynikających z umów, negocjowaniem porozumień i kontraktów handlowych, uczestniczy takżę w projektach z zakresu przekształceń i restrukturyzacji. Reprezentuje Klientów w związku z przygotowaniem i realizacją inwestycji, przeprowadził kilkaset postępowań sądowych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Marcin Mroziński

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych w szeroko pojętych sprawach korporacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki restrukturyzacji przedsiębiorstw. W swojej praktyce doradza również w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej, zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji (wraz z zabezpieczaniem dowodów naruszeń) i w sprawach spornych w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Posiada również doświadczenie m.in. w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych z uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych, czynów nieuczciwej konkurencji i naruszania danych osobowych. Wspiera także Klientów przy zawieraniu umów najmu oraz prowadzi szkolenia z zakresu prawa dla przedsiębiorstw innowacyjnych (fintech) oraz startupów.

Piotr Tarnowski

Business Development Manager. Absolwent Collegium Civitas, specjalista w zakresie obsługi Klienta, brand development i marketingu usług profesjonalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując mi.in. w największych agencjach reklamowych i marketingowych. W KPRF Law Office odpowiedzialny za zarządzanie strategicznymi projektami, rozwój wizerunku oraz budowanie relacji biznesowych. Odpowiada również za prowadzone przez Kancelarię rekrutacje, organizację konferencji i szkoleń branżowych, koordynację działań w mediach i social media oraz współpracę z partnerami biznesowymi.

Emilia Drabkowska

Office Manager, absolwentka Collegium Mazovia, posiada rozległe doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych w strukturach lokalnych firm. Z sukcesami zarządzała podmiotami oraz kadrą pracowniczą. W KPRF Law Office odpowiedzialna jest za organizację pracy Kancelarii, kontakt z kluczowymi klientami i dostawcami usług oraz sprawne funkcjonowanie biura.

Irmina Kosedowska

Starszy Specjalista ds. Administracji, absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie na wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach asystenckich m.in. w międzynarodowych spółkach z branży retail w Polsce i Irlandii. W KPRF Law Office odpowiedzialna za ewidencję i nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów, korespondencji oraz informacji. Koordynuje pracę sekretariatu oraz nadzoruje procedury związane z formalno-prawnym prowadzeniem biura.

Martyna Kulikowska

Młodszy prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie. W KPRF Law Office zajmuje się w wsparciem Działu Korporacyjnego. Do jej zadań należy prowadzenie postępowań na etapie przesądowym, współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań sądowych oraz egzekucyjnych, wsparcie zespołu prawnego w codziennej obsłudze prawnej, przygotowywanie projektów dokumentów, wniosków, opinii, pism i analiz prawnych. Interesuje się prawem gospodarczym i handlowym.

Aleksandra Bożek

Młodszy prawnik, studentka III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do jej obowiązków należy bieżące wsparcie z zakresu pomocy prawnej na rzecz kancelarii i jej klientów, a także pisanie wniosków i pism sądowych oraz artykułów prasowych z zakresu tematyki prawniczej. W KPRF Law Office zajmuje się głównie sprawami z zakresu tematyki odszkodowawczej i retailu. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym i karnym.

  • Law Firm 2015 - KPRF Law Office
Znajdziesz nas w mediach społecznościowych
Wykorzystujemy ciasteczka (ang.cookies),aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu.
Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki